חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון זה הזמן שלך

1 .כללי 

1.1 רוני שינקמן בן-מאיר (רוני שינקמן בע"מ ח.פ. 516477569) (להלן:  "החברה"), בלוגרית וסופרת, עורכת ומעבירה הרצאות פרונטליות ו/או  באמצעות פלטפורמה וירטואלית. 

2.1 יש לקרוא את הוראות התקנון הזה (להלן: " תקנון") טרם ההרשמה לקורס.  הנכם מאשרים ומסכימים כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים  אחרים המפורסמים או שיתפרסמו על ידינו מעת לעת מהוות חוזה התקשרות  מחייב בינכם לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנכם מסכימים  לנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון  זה תחולנה על כל שימוש והתנהגות שלכם במהלך התהליך ותהווינה בסיס  משפטי לכל מחלוקת בינכם ובין החברה ו/או מי מטעמו. אם אינכם מסכימים  לאלו מתנאי תקנון זה אל נא הירשמו. 

3.1 החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם  המשכתם לצרוך את השירות לאחר שינויי התקנון כאמור, ייחשב הדבר כאילו  הסכמתם להם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית להפסיק או לשנות  את אופי פעילות התהליך, כולו או חלקו, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת  מבלי שתהיה לכם כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.  

4.1 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה  במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע  ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.  

5.1 כותרות תקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים בלבד ולא  תשמשנה בפרשנות משפטית לתקנון. 

2 .הקורס  

1.2 החברה מפעילה ו/או משווקת מספר קורסים ופעילויות לימוד שונות  במתכונות שונות. הקורסים של החברה מתבצעים באופן מקוון, דיגיטלי  

ופיזי, בתחום האהבה עצמית, יחסים וזוגיות, באמצעות מצגות לימוד ותרגולים מעשיים לפי הצורך.  

3 .תכנית הלימודים  

במעמד ההרשמה לקורס, תוצג תוכנית הלימודים. במהלך הקורס תהא החברה רשאית לשנות  את תכנית הלימודים, צורת העברת החומרים, מעת לעת וזאת בהתחשב בהתקדמות כלל  המשתתפים ובהתאם להכרה בהערות/הארות בונות מצד המשתתפים, כחלק מהליך לימוד  ופיתוח משותף של כל הצדדים. זאת על מנת לספק את הקורס על הצד הטוב והעדכני ביותר  ללקוח.  

1.3 ליווי המשתתפים בקורס  

הקורס כנאמר, תקף לשנה בלבד, ולאחר שנה הכניסה לא ת תאפשר למי שאיננו מנוי.  ימי הזום ייקבעו מראש בתחילת כל חודש החל מ1.7.2022 בשעה 20:00 למשך  עד שעה וחצי וכל שינוי מועד ייאמר מראש.  

על המשתתפים להכין רשימת שאלות ולשלוח למייל 

[email protected]  בלבד והמענה על השאלות יהיה בזום בלבד. 

4 .מדיניות ביטולים  

לקוחות יקרים , אנו מודים לכם על שבחרתם לרכוש את הרצאתה של רוני שינקמן. טרם  הרכישה , וכתנאי להתקשרות בין הצדדים , הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון. 

5 .אספקת המוצר  

המוצר יסופק לכתובת הדוא"ל שנמסרה בדף ההזמנה תוך המועד הנקוב בדף המכירה  ובכפוף לאישור חברת האשראי על ביצוע העסקה.  

6 .ביטול העסקה  

לקוחות רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981, והתקנות מכוחו, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת חשבונית המס,  המאוחר מבניהם. לאחר 14 ימי עסקים יגבו דמי הרשמה על סך 468 כולל מע"מ כמפורט מטה בסעיף 6.1.  

על אף האמור לעיל, בעלי מוגבלות, אזרח ים ותיקים או עולים חדשים רשאים לבטל את  העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או ב יום (טרם) קבלת המוצר, לפי המאוחר  מבניהם . העסק יהיה רשאי לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק , המוכיחה כי  הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר , תבוצע בדיקה מול הלקוח /ה , ובמידת הצורך  הלקוח יזוכה. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין. אנא שמרו את  האסמכתא בגין ביצוע העסקה.  

במקרה של ביטול העסקה עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו , יוחזר  אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח ויבוטל החיוב בשל העסקה , בתוך 14 יום  מיום קבלת ההו דעה על הביטול. כל החזר כספי שיינתן על ידי העסק יועבר אך ורק  לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום (בניכוי דמי ביטול) ככל שנגבה ובהתאם ללוחות  הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. 

ביטול העסקה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מחיר הטובין או 100 ש"ח , הנמוך  מבניהם , בהתאם להוראות החוק. 

לאחר 14 ימי עסקים יגבו דמי הרשמה על סך 468 כולל מע"מ כמפורט מטה בסעיף 6.1. 

העסק רשאי לבטל עסקה במקרה של כוח עליון , מלחמה, פעולות איבה, טרור , סגר מדיני  ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את ביצוע המכירה באופן תקין. יודגש כי ביטול כאמור יעמוד  לעסק גם במקרה שבו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצע או בתיאור המוצר. כמו  כן, העסק רשאי לבטל את העסקה במקרה והמוצר אזל מהמלאי לאחר ביצוע ההזמנה.  הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח ות בדוא"ל או בטלפון, כפי שצוין בדף ההזמנה. 

יש למסור את הודעת הביטול עד 2 ימי עסקים לפני קבלת השירות. במידה ולקוח ות  יבקשו לבטל את השירות במועד מאוחר יותר, לא יהיה החזר כספי כלל. 

      6.1  דמי רישום – לתוכניות האימון השונות יש דמי רישום מוגדרים על סך: 468 ₪ כולל מע"מ.  סכום זה אינו זכאי להחזר כספי
במקרה של ביטול עסקה.

7 .אחריות  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העסק ו/או  מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות, באופן מלא או חלקי, במועדים שנקבעו , ו /או  במקרה של תקלות מחשוב ו/או מערכות טלפוניה ו/או כל גורם תקשורת אחר ו/או אם בשל  פעולות איבה ו /או שביתה ו /או השבתה ו /או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר  ו/או כל גורם אחר שבינו בגדר כוח עליון , רשאי העסק להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או  מקצתה, או על עיכוב באספקתה וללקוחות לא תהיה כל טענה , תביעה או דרישה עקב כך. 

8 .בעלות ושמירה על זכויות  

המוצר מכיל תכנים שונים המוגנים בזכויות יוצרים , סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות ,  לרבות טקסט, תמונות , גרפיקה וכדומה , אשר חלקם בבעלות העסק וחלקם בבעלות  אחרים . יובהר כי לקוחות ו/או כל צד שלישי המבצעים פעילות בקשר עם המוצר, אינם  רשאים לשנות, לפרסם , לשדר, להעביר או להשתמש במוצר או בחלק ממנו לשם יצירת  יצירה אחרת או לנצל את המוניטין של העסק ו/או את תוכנו של העסק, כולו או חלקו 

למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר המוצר . 

יודגש כי הקורס, מהווה חלק מרכזי ומהותי עבור החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ,  למכור ו /או להציג חומר הכלול בהרצאה, אלא באישור העסק מראש ובכתב. 

9 .קניין רוחני 

1.9 מלוא זכויות הקניין הרוחני בקורס נשוא התקנון מהוות את קניינו הבלעדי של  החברה, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, עיצובים, מדגמים,  יישומים, קבצים גרפיים , טקסטים וכל דבר המהווה סוד מסחרי. אין בתנאי  תקנון זה ו/או בהשתתפות בקורס כדי להקנות למשתתפים, למי מטעם  החברה, לספקים, ו/או לכל צד ג' זכות כלשהי בתכני הקורס ו/או במידע שנאסף  במהלכו.  

2.9 על המשתתפים חל איסור להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או  לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל את אלו מ התכנים ו/או הפעילויות  בתהליך בחלקם או בשלמותם. 

3.9 מעצם ההשתתפות בקורס יש משום אישור כי לא ייעשה כל שימוש שיש בו כדי  להפר את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני. על החברה לא תחול  חבות בגין נזק שייגרם לצד ג', לרבות ספקים, על רקע שימוש באירוע באופן  המפר את זכויותיהם של אחרים. המשתתפים ישפו את החברה בגין כל חבות  שתחול עליהם עקב השימוש האסור באירוע. 

4.9 מובהר כי היה ותציגו לחברה הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב  ו/או לשיפור תכני האירועים, במהלך הקורס או במילוי משובים ו/או סקרים  אחריו, לא יקנה לכם הדבר כל זכות בקורס, והנכם מאשרים לעסק, באופן בלתי  חוזר, לעשות שימוש בכל הצעה כאמור, ללא כל תמורה וללא הגבלה  גיאוגרפית.  

5.9 שם הקורס הנושא את שמה של בעלת החברה רוני בן-מאיר שינקמן, הידועה  כ-"רוני שינקמן", לרבות הלוגו " זה הזמן שלך" ו-"המדריך המלא לאהבה  עצמית", הינם רכוש בלעדי שלה, ולא ייעשה בהם שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב. 

10 .סודיות המידע  

1.10 מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמתפרסמת באתר החברה " רוני שינקמן"  בכתובת https://ronishe.co.il/ מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.  

2.10 ידוע לכם כי לא חלה עליכם כל חובה לספק מידע במהלך ההשתתפות בקורס . 

3.10 מעצם ההרשמה וההשתתפות בקורס הנכם מאשרים, באופן עצמאי ומרצונכם  החופשי, את מדיניות הפרטיות ובכלל זה, מאשרים להחברה לאסוף ולהשתמש  במידע הפרטי שתמסרו לפני, במהלך ואחרי בהתאם להוראות מדיניות פרטיות  זו.  

4.10 החברה נוקט אמצעים למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתתפים. עם  זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לכם כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמו עקב הנזקים, תלות ו/או  שיבושים כאמור, והנכם מוותרים על כל תביעה כאמור. 

5.10 החברה נוקט באמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר,  על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים  שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד ג'.  הנכם מצהירים ומאשרים כי החברה ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק  מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לכם ו/או למי מטעמכם, במקרה של  אובדן, חשיפה או שימוש בלתי מורשה במידע.  

11 .דין וסמכות שיפוט  

1.11 המשתתפים מבינים, מסכימים ומאשרים כי על תקנון זה חל הדין הישראלי  בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים במחוז מרכז, ישראל, תהיה  סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת  לתקנון ו/או לאירוע ו/או לשירות המוצע ברשתות החברתיות ו/או כל תביעה  שהחברה ו/או מי מטעמו הינם צד לה.  

12 .שונות  

1.12 תקנון זה ממצה את מלוא הסמכות בנוגע לשירותים המסופקים בקורס, וכל  שינוי בהם יתאפשר רק בהסכם בכתב עם החברה.  

2.12 אם ייקבע כי הוראה מסוימת בתנאי התקנון אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח  הוראה זו מחדש, אולם רק ככל הנחוץ על מנת שתהיה ברת אכיפה. 

3.12 החברה רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי התקנון, כולם או חלקם, באמצעות  פרסומם במערכת ההרשמה המופיעה באתר רוני שינקמן. מוסכם כי המשך 

השימוש במערכת, לאחר שהובאו לידיעתכם השינויים בתנאי התקנון, יהווה  את הסמכת כם לאמור.  

4.12 אי מימוש זכויות החברה ו/או מי מטעמו על פי תנאי תקנון זה אין משמעותו  ויתור עליהן.  

5.12 המשתתפים אינו רשאים להעביר ו/או להמחות את זכויותיהם לאחר.  

6.12 החברה רשאי להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או את מלוא זכויותיהם ו/או  חובותיהם לכל צד ג', בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.  

דרכי ההתקשרות: 

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ושאלות הפעילות בדרכים הבאות

טלפון : 050-311-4822 

דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת: חולון  

*מדיניות זו עודכנה בתאריך 04.07.22