חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

רוני שינקמן בן-מאיר (להלן: "בעלת האתר") עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים באתר ועל סודיות המידע האישי שלהם. הנך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") בטרם תעשה שימוש באתר.

1.     כללי

1.1   מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, אשר זמינים באתר (להלן: "תנאי השימוש"). מובהר כי ההגדרות שבתנאי השימוש חלות גם על מדיניות הפרטיות, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

1.2   מדיניות הפרטיות מפרטת את הנהלים והאופן בו תעשה בעלת האתר שימוש במידע שיסופק על ידך ו/או שיגיע לבעלת האתר עקב השימוש שתעשה באתר. שימוש במידע אישי אשר יימסר על ידך או ייאסף אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על פי חובות החלות כלפי החברה לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולפי כל דין.

1.3   "מידע אישי" כהגדרתו במדיניות פרטיות זו, משמעו כל מידע מזהה אודותיך אשר יימסר או ייאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר, לצורך רישום לאתר, רישום לשירותים המוצעים דרך האתר וכן כל מידע מזהה אודותיך אשר ייאסף אודות אופן השימוש שלך באתר במהלך הפעלתו.

1.4   בעלת האתר רשאית להוסיף, למחוק ו/או לשנות בכל עת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים ו/או רגולטוריים. במקרה כזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר, ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור יעיד על הסכמתך לשינויים אלה, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.5   מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לגברים ונשים, ביחיד וברבים, כאחד.

 

2.     הסכמה לתנאים

2.1   מעצם השימוש באתר אתה באופן עצמאי ומרצונך החופשי מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ובכלל זאת אתה מאשר לבעלת האתר לאסוף ולהשתמש במידע האישי שלך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו. ככל ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר.

2.2   ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה לספק את המידע שלעיל במהלך השימוש שתעשה באתר, אלא בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, הימנעות ממסירת פרטים מסוימים עלולה לפגום בהנאה שלך מן השימוש באתר.

2.3   אתה מאשר שידוע לך כי מידע שתפרסם באתר עשוי להיות גלוי לצדדי ג' נוספים שיעשו במידע שימוש כזה או אחר, והנך פוטר את בעלת האתר מכל חבות כלפיך בעניין זה ומתחייב כי תשפה את בעלת האתר בגין כל חבות שתקום לה כלפיך כתוצאה מהפרסום האמור באתר.

2.4   מובהר כי ייתכן שבהרשמה לאתר ו/או לשירות מסוים דרך האתר, לרבות לרשימת דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, ידרוש את הסמכתך ואישורך לתנאי אותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך בנפרד בעמוד ו/או בשירות זה באתר.

 

3.     איסוף מידע

3.1   בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. המדובר במידע שהמשתמש מוסר ביודעין במסגרת ההרשמה לאתר ו/או במסגרת הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר ו/או במילוי טפסים באתר, וכן במידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה את המשתמש אישית ונוגע לפעילות שעושים משתמשים באתר (להלן: "מידע סטטיסטי").

3.2   מידע סטטיסטי זה כולל, בין היתר, את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, עוגיות (Cookies), זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

3.3   המידע שעשוי להיאסף על ידי בעלת האתר עקב השימוש שתעשה באתר כולל פרטי התקשרות, כגון שמך, כתובת המגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר סלולארי, ואף פרטים נוספים שיופיעו בטופס "צור קשר", לרבות גיל, ת.ז, מספר כרטיס אשראי, גישה לפרופיל שלך ברשתות החברתיות, תמונות, וכל מידע אחר שתתבקש לספק במהלך השימוש שתעשה באתר. יודגש כי פרטי התשלום בהתאם לדרישת חברות האשראי לא יישמרו בידי בעלת האתר.

3.4   המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק, וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. לבעלת האתר אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תיתכן תלונת מי מהצדדים כלפיה.

3.5   המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת פעילותו באתר יישמר במאגר המידע הרשום של בעלת האתר, אשר מבין מטרותיו.

 

4.     שימוש במידע

4.1   בעלת האתר רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידך ו/או נאסף אודותיך, כדוגמת הרגלי הצריכה וההתנהגות שלך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד: "המידע הנאסף") או במסגרת הרשמתך לאתר או מילוי טפסים באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר כך שיתאמו בצורה מיטיבית להעדפותיך. בנוסף, רשאית בעלת האתר לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום האתר.

4.2   בעלת האתר לא תעשה שימוש ולא תמסור מידע שנוגע אליך, אלא בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 4 זה, במדיניות הפרטיות ולפי הוראות כל דין. להלן יפורטו המטרות של השימוש שתעשה בעלת האתר במידע שיימסר על ידך אגב השימוש שתעשה באתר:

4.2.1       זיהוי המשתמש לצורך התחברות ושימוש באתר;

4.2.2       הנגשת מידע ותכנים המפורסמים באתר שהמשתמש מצא בהם עניין;

4.2.3       יצירת קשר בין בעלת האתר למשתמשים לשם העברת מידע שלהערת בעלת האתר עשוי להיות רלוונטי למשתמש;

4.2.4       עדכון המשתמש באשר לקופונים ו/או לקודים אישיים המוצעים על ידי בעלת האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים עמם יש לבעלת האתר שיתוף פעולה עסקי;

4.2.5       שמירת תכתובות ו/או שיחות שנערכו עמך לצורך בירור עתידי;

4.2.6       מחקר, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות;

4.2.7       התאמה אישית ושיפור של התוכן ו/או השירות באתר למשתמש;

4.2.8       תחזוקת האתר ותפעולו;

4.2.9       ציות לחוק, בירור תלונות, התדיינויות משפטיות, חשד להונאה ו/או להתנהגות בלתי הולמת, לרבות שימוש בלתי ראוי המנוגד לכללי בעלת האתר;

4.3   בנוסף, בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל לפי דין, בעלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר שיווקי באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), בטלפון ו/או בכל דרך התקשרות רלוונטית אחרת (כגון WhatsApp והודעות ברשתות החברתיות), וכל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת. זאת לצורך קבלת עדכונים, מילוי סקרי שביעת רצון, הצעות לקופונים ו/או קוד אישי המקנה הטבות ומבצעים למוצרים ו/או שירותים מטעם בעלת האתר ו/או מטעם צדדים שלישיים שלהערכת בעלת האתר ייתכן שתמצא בהם עניין. במידה ותרצה לחזור בך מהסמכתך לדיוור ישיר, אנא פנה אל בעלת האתר באמצעות טופס "צור קשר" באתר בצירוף בקשתך ופרטיך המזהים.

4.4   יובהר כי צדדים שלישיים עמם יש לבעלת האתר שיתוף פעולה עסקי יהיו רשאים לקבל מבעלת האתר כל מידע שברשותה הנוגע למוצרים ו/או לשירותים נשוא שיתוף הפעולה ביניהם, ובכלל זה מידע על המשתמשים אשר הביעו עניין במוצר ו/או בשירות האמור ו/או התענייננו בקופונים ו/או בקוד האישי המיועד למוצר ו/או לשירות זה.

4.5   יודגש כי מעת שמידע יצא מידי בעלת האתר, בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, אין בעלת האתר אחראית לשימוש בו ולא יהיה כל תוקף לטענה ו/או לתביעה כלפי בעלת האתר בעניין המידע האמור.

4.6   כמו כן, בעלת האתר עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "עוגיות" (Cookies) אשר מסייעים לעקוב אחר העדפות המשתמשים ולשפר את חווית השימוש באתר. השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיון המוצרים ו/או השירותים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. מובהר כי המידע בעוגיות מוצפן ובעלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח כי רק מחשבי בעלת האתר ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.7   בעלת האתר עשויה לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג', כדוגמת עוגיות של חברת Google ושימוש בכלים של חברת Facebook. במידה ותרצה להסיר את עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים:

https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies;

https://www.facebook.com/policies/cookies.

4.8   אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את העוגיות, תוכל לחסום אותן בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי העוגיות עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קצבי העוגיות, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים והתכונות באתר.

4.9   מבלי לגרוע מכלליות האמור, בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותיך כאמור.

 

5.     מסירת מידע לצדדים שלישיים

5.1   בעלת האתר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי המזהה את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שמו וכתובתו, לצדדים שלישיים, זאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1       על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך;

5.1.2       בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השימוש באתר, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי שירות הנדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים אל הפועל את הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה, דוגמת חברת סליקת אשראי וכיוצא באלו;

5.1.3       במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם בעלת האתר;

5.1.4       במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך לבין בעלת האתר שיחייבו את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך;

5.1.5       לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים;

5.1.6       במקרה בו יימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו, ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, פעולות המנוגדות לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

5.1.7       על פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק או אחר לצורך מניעת ביצוע עבירה;

5.1.8       בכל מקרה בו תסבור בעלת האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.9       במקרה בו בעלת האתר תמכור, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד צד שלישי אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו במלואה;

5.1.10     לצורך אינטגרציה עם שירותי צד ג', כגון סרטונים ותכנים נוספים שיועלו על גבי אתר YouTube ואחרים;

5.1.11     בעלת האתר עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.

5.2   אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות בעלת האתר להעביר לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

5.3   יודגש כי האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרים המתופעלים על ידי צד ג', לרבות ספקי תוכן אחרים וספקי שירות מסוימים, כגון ספקים המעבדים את התשלומים מטעמנו. אתרי אינטרנט אלה אינם נמצאים תחת שליטת בעלת האתר והנך מסכים ומכיר בכך שבעלת האתר אינה אחראית לאיסוף המידע האישי שלך והשימוש בו במסגרת ביקורך באתרים אלה, אלא אם מצוין אחרת במדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר שאתה מבקר ומשתמש בו.

 

6.     עיון במידע, תיקונו ומחיקתו

6.1   על פי חוק הגנת הפרטיות, הינך או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר בעלת האתר ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל בעלת האתר באמצעות דף "צור קשר" באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

6.2   על אף האמור לעיל, בעלת האתר רשאית בכל מקרה לשמור במאגר המידע שבבעלותה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פנייה למשתמש, כגון מידע הדרוש לבעלת האתר או מסייע לה בפעילותה העסקית, והכול בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 

7.     אבטחת מידע

7.1   בעלת האתר עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או בלתי מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי בעלת האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. עם זאת, ידוע למשתמש כי בעלת האתר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט.

7.2   לפיכך, בעלת האתר מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו וללא כל הפרעה, וכן אינה מתחייבת שהאתר, הנתונים שנאספו דרכו ו/או התכנים שפורסמו בו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע באתר ו/או לתוכן המאוחסן במאגרי המידע של בעלת האתר.

7.3   מובהר בזאת כי בעלת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו, ישיר או עקיף, שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על ידי המשתמש באתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

7.4   בכדי לסייע לבעלת האתר להגן על המידע הנוגע לשימוש שלך באתר, הנך נדרש להימנע ממסירה של פרטי האימות והשימוש שעשית באתר לאחר.

 

8.     יצירת קשר בנושא פרטיות

בכל שאלה, הבהרה או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או באמצעות דף "צור קשר" באתר בכתובת: Ronishe.co.il.

בכל תכתובת לבעלת האתר יש לכלול את פרטיך המלאים, לרבות שמך וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.

אנו נשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סבירה.

 

 

 

מדיניות פרטיות זו נכנסה לתוקף בתאריך: 20/10/2021