Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "ronishe.co.il" (להלן: "האתר") מבית הבלוגרית ומובילת דעת קהל ברשת רוני שינקמן. אנא קרא בעיון הוראות תנאי השימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") בטרם תעשה כל שימוש באתר.

1.     כללי

1.1   רוני שינקמן הינה המפתחת, המפעילה, הבעלים והמשווקת הבלעדית של אתר האינטרנט "ronishe.co.il" (להלן: "בעלת האתר"), אשר הוקם תחת חברת רוני שינקמן בע"מ, ח.פ. 516447569.

1.2   האתר נועד לייצוג תדמיתי עבור רוני שינקמן ומשמש כממשק לקשר בין המשתמשים (להלן: "המשתמשים") לבעלת האתר, זאת במטרה לספק שירותים של פרסום מידע ותכנים למשתמשים והרשמה להרצאות ולאירועים חברתיים, חינוכיים, עסקיים ואחרים.

1.3   הוראות תנאי שימוש אלה והוראות מדיניות הפרטיות יחולו על כל גלישה, שימוש ו/או הזמנה של מוצרים ושירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. למידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר

1.4   מעצם השימוש שתעשה באתר הינך נותן את הסכמתך ואישורך לכך שאתה עומד במלוא ההוראות והתנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.

1.5   ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות, בהנחיות ובתנאים שמפרסמת בעלת האתר באתר מעת לעת, הרי שאתה נדרש להפסיק באופן מידי כל שימוש באתר.

1.6   בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק, ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי שימוש אלה יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו באתר.

1.7   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלה, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש אלה.

1.8   תנאי השימוש נכתבו לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך הם מיועדים לשני המינים, כמו גם לרבים.

1.9   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות משפטית לתנאי השימוש.

 

2.     הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

2.1   "האתר" – אתר האינטרנט של בעלת האתר בכתובת: www.Ronishe.co.il

2.2   "בעלת האתר" – רוני שינקמן בן-מאיר, לרבות חברת רוני שינקמן בע"מ ח.פ. 516477569.

2.3   "משתמש" – כל אדם שעושה שימוש באתר. שימוש יכול שיהיה גלישה, התחברות ו/או הרשמה לאתר, קריאה, עיון ו/או צפייה בתכנים המופיעים באתר, הזמנת שירותים, תשלום, העברת מידע וכיוצא בזה.

2.4   "שירותים" – כל שימוש שיעשה משתמש באתר.

2.5   "מדיניות הפרטיות" – מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמתפרסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

3.     הצהרות המשתמש

3.1   המשתמש מאשר כי השימוש שהוא עושה באתר הינו לאחר שקרא, הבין ואישר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.

3.2   המשתמש מצהיר כי הינו מבוגר מגיל 18 וער לכך שבעלת האתר אינה יכולה לאמת את גילו. במקרה של הפרת סעיף זה, המשתמש עשוי להיות מושעה מפעילות באתר לאלתר ובעלת האתר מסירה כל אחריות מפעילותו באתר.

3.3   המשתמש מאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכך שהשימוש שיעשה באתר הינו בהתאם לדין, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, להנחיות ולתנאים שמפרסמת מעת לעת בעלת האתר (להלן: "שימוש ראוי").

3.4   לבעלת האתר תעמוד הזכות להשעות כל שימוש באתר במקרה של חשש לפעילות באתר שאינה מהווה שימוש ראוי, עד לבירור נסיבות העניין. המשתמש פוטר את בעלת האתר מכל טענה ו/או תביעה על רקע של השעיית שימוש באתר לפרק זמן קצוב ו/או בלתי קצוב.

3.5   המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא נותן את הסכמתו לכך שמידע אישי הנוגע לשימוש שלו באתר עשוי להיות גלוי לצדדי ג' אחרים, לרבות חברות אשראי ומפרסמים באתר.

3.6   המשתמש מאשר כי ידוע לו שבעלת האתר תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. יתרה מזאת, בעלת האתר תהיה רשאית לדרוש להוסיף אמצעי זיהוי ו/או מידע הנוגע למשתמש מעת לעת מכל סיבה שהיא. ככל שהמשתמש יבחר שלא לספק את המידע האמור, הרי שהוא עלול לאבד את היכולת ליהנות מהשירות המוצע באתר, כולו או חלקו, והוא פוטר את בעלת האתר מכל טענה בעניין.

 

4.     שימושים ותכנים אסורים

4.1 ללא מתן הרשאה מראש על ידי בעלת האתר בהסכם מפורש בכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימוש באתר ובתוכן האתר:

4.1.1       לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר, שאינו לשם הנאה אישית.

4.1.2       להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

4.1.3       להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום במחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. בכלל זה, לעשות שימוש בתוכנות מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיפי מחשב ('וירוסים') ו/או תוכנות סוס טרויאני, תולעים (Worms), וואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדומה.

4.1.4       להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iFrame), גלויה או סמויה, ו/או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים פרט כלשהו. מובהר בזאת כי במסגרת סעיף זה אסורה כל פעולה שתגרום להשפעה על קוד המקור, עיצוב האתר, אלמנטים או תכנים באתר, וכל פעולה אשר עשויה להוות מניפולציה שעשויה לאפשר את הנגישות לדפים שאליהם אין למשתמש גישה ישירה אליהם (URL Hacking).

4.1.5       שימוש באתר ו/או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

4.1.6       שימוש שאינו ראוי או שאינו בהתאם לדין, שיש בו כדי לפגוע בזכויותיה של בעלת האתר ו/או בזכויותיו של אחר, לרבות פגיעה בזכות קניינית ו/או בזכות קניין רוחני ו/או בזכות לשם טוב ו/או בזכות לפרטיות ו/או בזכות אחרת לפי כל דין.

4.1.7       פרסום באתר ו/או העלאה באתר דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בבעלת האתר ו/או באחר.

4.2   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפרת סעיף 4.1 לעיל תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש ועשויה להביא להשעיית השימוש שיעשה באתר ולהקים חבות משפטית אזרחית ו/או פלילית מצדו כלפי בעלת האתר וכלפי כל נפגע אחר, על פי כל דין.

4.3   למען הסר ספק, לבעלת האתר נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמש גישה לאתר ו/או לתוכן האתר, בין היתר באמצעות חסימת כתובת ה-IP ו/או כתובת ה-MACID של מחשב המשתמש, היות והתנהגות המשתמש אינה הולמת ו/או ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או להנחיות ולתנאים שפרסמה בעלת האתר.

4.4   מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם באתר תוכן שהינו מנוגד לדין, לרבות תוכן פוגעני, גזעני, המעודד אפליה ו/או אלימות, פורנוגרפי, שעלול לפגוע ברגשות הציבור, טורדני, וולגרי, גס, מעליב, עוין, מאיים ו/או אשר עלול להתפרש כאחד מאלה ו/או שפוגע בזכויות בעלת האתר ו/או אחר (להלן: "תוכן אסור").

4.5   בעלת האתר אינה מחויבת לסנן ו/או לבדוק כל תוכן שמא הוא מהווה תוכן אסור, אך היא תהא רשאית להסיר תוכן אסור על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש ליתן הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בקשר לכך.

4.6   יובהר כי בעלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי המשתמשים.

4.7   העלה משתמש תוכן אסור, הוא מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל חבות, תביעה, טענה ו/או דרישה אשר תופנה כלפי בעלת האתר בגין פרסום תכנים אסורים, לרבות שכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה הראשונה בעניין.

 

5.     תוכן האתר, פרסומות וקישורים חיצוניים

5.1   בעלת האתר מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ועל כן כל הסתמכות המשתמש על הצהרות, הבעות עמדה ועצות מטעם בעלת האתר ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ייעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי תכני האתר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

5.2   המשתמש מאשר להביא לידיעתו תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות לבעלת האתר ולאחרים, לרבות הנחות ו/או מבצעים על מוצרים ו/או שירותים באמצעות פרסום קופונים וקוד אישי, שלהערכת בעלת האתר ייתכן והמשתמש ימצא בהם עניין (להלן: "תוכן פרסומי"). התוכן הפרסומי המופיע על המוצרים ו/או השירותים באתר נמסרו על ידי ספקי המוצר ובאחריותם בלבד. יובהר כי התוכן הפרסומי יכול שיועבר למשתמש במהלך השירות שיעשה באתר ו/או בדרך אחרת, לרבות באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא"ל.

5.3   המשתמש מאשר כי הוא מבין שהתוכן הפרסומי המוצג באתר, כולו או חלקו, עשוי להוות המלצה או עידוד של בעלת האתר לרכוש שירותים, נכסים ו/או מוצרים, וכי בעלת האתר אינה צד לכל התקשרות שבין המשתמש לבין המפרסם, כי הוא פוטר את בעלת האתר מכל חבות הקשורה בהיותו מקבל תוכן פרסומי ו/או בספקי השירותים וטיב השירותים של המשווקים בתוכן הפרסומי, לרבות בקופונים המפורסמים באתר, ומסכים כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן הפרסומי שיקבל.

5.4   בנוסף, כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני מוצר ו/או שירות, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות, לפי העניין, נמסר על ידם ולבעלת האתר לא תהיה כל אחריות לגביו. למען הסר ספק, הקופונים והקוד האישי המוצעים באתר, הינם במסגרת מכירות באתר היבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות, לפי העניין, והכול בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין באתר של המבצע.

5.5   אגב השימוש שיעשה משתמש באתר ייתכן וימצא באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי בעלת האתר (להלן: "קישורים חיצוניים"). הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים, אינם בשליטתה של בעלת האתר והיא אינה מפקחת אחר התוכן באתרים המקושרים. יודגש כי בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. 

5.6   בעלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים חיצוניים יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאמינותם ו/או לתקינותם ו/או לעמידתם בדרישות הדין, אינה צד לכל התקשרות עם כל גורם שאליו יפנה קישור חיצוני ולא תחוב בכל חוב בשל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם צדדי ג' בעלי קישורים חיצוניים.

5.7   כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי בעלת האתר ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי קישורים חיצוניים ו/או בפרסומות באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בקשר לתוכן האתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

 

6.     זמינות ועדכוני האתר

6.1   בעלת האתר רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת.

6.2   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה בעלת האתר רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכל.

6.3   מובהר בזאת כי אין בשימוש שתעשה באתר כדי לחייב את בעלת האתר בתמיכה ו/או בתחזוקה ו/או בשדרוג ו/או בגרסאות חדשות של האתר.

6.4   המשתמש מצהיר כי מודע לכך שבעלת האתר תעדכן את האתר והשירותים שלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הודעה מוקדמת, ומסכים לא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה על רקע של עדכוני האתר ו/או תקלות שיתרחשו עקב כך ו/או אי נוחות בשל כל שינוי הנוגע להיקף השירות, לטיבו, לזמינותו ולכל היבט נוסף, לרבות הפסקה ו/או הוספה של שירות (להלן: "עדכוני האתר").

6.5   במידה שנודע לך על תקלה ו/או שגיאה בפעולת האתר, אתה מוזמן להודיע זאת לבעלת האתר. בעלת האתר תטפל בפניות שיועלו בפניה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה על רקע זה.

 

7.     הגבלת אחריות

7.1   בעלת האתר עושה מאמצים רבים כדי לספק חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר ושואפת שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות טכניות ו/או בעיות אחרות, לרבות בעיות בגישה לאתר, וייתכן כי התוכן שיופיע אינו שלם.

7.2   למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנוגעת לטיב, לאמינות ו/או לשלמות התוכן באתר, להתאמתו למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש ו/או ליכולות ולמגבלות הנובעות מהשימוש באתר.

7.3   ידוע למשתמש כי האתר בכללותו, כולל השירות וכל התכנים המופיעים בו, מוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם ('As Is') ובכפוף לזמינות האתר ('As Available') ומבלי כל התחייבות, במפורש או מכללא, מצד בעלת האתר. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שבעלת האתר אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה כאמור.

7.4   בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחראיות כלפי משתמש או כל צד ג' בשל נזק כזה או אחר הנוגע לנזק רפואי ו/או פיזי ו/או עסקי ו/או למוניטין ו/או עקיף, אשר נובע ו/או נוגע לכל שימוש באתר, אפילו הייתה בעלת האתר מודעת לאפשרות שיארע נזק מסוג זה. לעניין זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או הוצאה ו/או אובדן או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

7.5   שיבוש או כשל בגישה ו/או בשימוש באתר מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לבעלת האתר, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש. כך גם לעניין פעולת הזמנת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר אשר לא נקלט במחשבי בעלת האתר עקב השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב כוח עליון ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את בעלת האתר ו/או בכל מקרה אחר בו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר יעכבו, ימנעו או ישבשו את פעילותו התקינה של האתר, ובכלל זה גלישה באתר והזמנות דרך האתר.

7.6   בעלת האתר תעשה ככל יכולתה על מנת לשמור על המידע האישי אשר נמסר באתר על ידי המשתמש. עם זאת, בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כל חשיפה, אובדן או גניבה אשר ייגרמו למשתמש במקרה של גישה לא מאושרת לשירותים ו/או לתכנים שיופיעו באתר.

7.7   כן מובהר שהאתר מהווה פלטפורמה לשימושם של אחרים, והמשתמש לא יראה בבעלת האתר אחראית ובעלת האתר לא תחוב כלפי המשתמש על רקע של שימוש פסול ו/או שבניגוד לדין שאחרים יעשו באתר.

7.8   המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאת משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או ממחדל ו/או מכל חיוב בו תחויב בעלת האתר ו/או מי מטעמה, אשר על פי תנאי השימוש לבעלת האתר אין אחריות בו.

7.9   אין בהגבלת האחריות בסעיף זה בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות.

 

 

8.     בעלות וקניין רוחני

8.1   מלוא זכויות הקניין הרוחני הקיימות בשירותי בעלת האתר ו/או באתר מהוות את קניינה הבלעדי של בעלת האתר, זאת לרבות כל זכות בפטנטים, בזכות יוצרים, בסימני מסחר, בעיצובים, במדגמים, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט בשם המתחם ("Domain") וכל דבר המהווה סוד מסחרי. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש באתר כדי להקנות למשתמש ו/או כל צד ג' זכות כלשהי בתכני האתר ו/או במידע שנאסף באמצעותה.

8.2   על המשתמש חל איסור להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, במי מבין התכנים ו/או השירותים באתר, בחלקם או בשלמותם, אלא אם התקבל אישור בעלת האתר לכך מראש ובכתב.

8.3   מבלי לגרוע מהאמור, שם האתר וסימן המסחר שלו, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין בעלת האתר, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות או כל אובייקט אחר כפי שהוא מופיע באתר, הינם קניינה הבלעדי של בעלת האתר ואין לעשות בהם כל שימוש.

8.4   מעצם השימוש של משתמש באתר יש משום אישור כי לא יעשה כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני. כך חל איסור על משתמש לעשות שימוש באתר בכל תוכן, לרבות תמונה ו/או לוגו ו/או סימן מסחר ו/או תרשים ו/או טקסט ו/או קובץ ו/או מידע, שהמשתמש אינו מחזיק ברשותו בזכויות לשם השימוש בהם באמצעות האתר.

8.5   מובהר בזאת כי בעלת האתר לא תחוב בנזק שייגרם לאחר על רקע של שימוש שיעשה משתמש באתר שיפר את זכויותיו של צד ג' והמשתמש ישפה את בעלת האתר בגין כל חבות שתקום לה עקב השימוש שיעשה באתר.

8.6   יודגש כי הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב ו/או לשיפור האתר שתעביר לבעלת האתר לא יקנו לך כל זכות באתר, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי הדיר וכלל עולמי לבעלת האתר לעשות שימוש, ללא כל תמורה מצידך, בכל הצעה כאמור.

8.7   המשתמש מוותר בזאת וויתור בלתי חוזר על כל זכות, לרבות זכויות קניין רוחני, בכל מידע שפרסם באתר והוא מתיר בזאת לבעלת האתר לעשות בו כל שימוש בכפוף לדין.

 

9.     שונות

9.1   תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעסיק, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין בעלת האתר.

9.2   ככל שתנאי מתנאי שימוש אלה יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, אזי תנאי זה יימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה כזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

9.3   תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין בעלת האתר בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. כל שינוי בתנאי השימוש יתאפשר רק בהסכם בכתב ומראש עם בעלת האתר.

9.4   אי מימוש זכויות בעלת האתר על פי תנאי שימוש אלה אין משמעותם שבעלת האתר וויתרה עליהן.

9.5   המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר.

9.6   בעלת האתר רשאית להעביר ו/או להמחות חלק ו/או מלוא זכויותיה ו/או חובותיו לכל צד ג' בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

10.   דין וסמכות שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו מוקנית הסמכות במחוז מרכז בישראל, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

11.   יצירת קשר

בכל עניין, שאלה או בקשה, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס "צור קשר"

נשמח לעמוד לרשותך במייל: [email protected].

 

תנאי שימוש אלה תקפים ליום:20/10/2021