חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
 1. כללי
  1. רוני שינקמן בן-מאיר, בלוגרית וסופרת, עורכת הרצאות פרונטליות ו/או באמצעות פלטפורמה וירטואלית.
  2. יש לקרוא את הוראות התקנון הזה (להלן: "תקנון") טרם ההרשמה להרצאה. הנכם מאשרים ומסכימים כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים או שיתפרסמו על ידינו מעת לעת מהוות חוזה התקשרות מחייב בינכם לבין צוות ההפקה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנכם מסכימים לנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש והתנהגות שלכם במהלך האירוע ותהווינה בסיס משפטי לכל מחלוקת בינכם ובין צוות ההפקה ו/או מי מטעמו. אם אינכם מסכימים לאלו מתנאי תקנון זה, צוות ההפקה לא יוכל להבטיח את ההרשמה ואת השתתפותכם באירוע. 
  3. צוות ההפקה רשאי לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. אם המשכתם לצרוך את השירות לאחר שינויי התקנון כאמור, ייחשב הדבר כאילו הסכמתם להם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צוות ההפקה רשאי להפסיק או לשנות את אופי פעילות האירוע, כולו או חלקו, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לכם כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.
  5. כותרות תקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים בלבד ולא תשמשנה בפרשנות משפטית לתקנון.
 2. מדיניות ביטולים

לקוחות יקרים, אנו מודים לכם על שבחרתם לרכוש את הרצאתה של רוני שינקמן. טרם הרכישה, וכתנאי להתקשרות בין הצדדים, הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון.

המוצר יסופק לכתובת הדוא"ל שנמסרה בדף ההזמנה תוך המועד הנקוב בדף המכירה ובכפוף לאישור חברת האשראי על ביצוע העסקה.

לקוחות רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א,1981- והתקנות מכוחו, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת חשבונית המס, המאוחר מבניהם.

על אף האמור לעיל, בעלי מוגבלות, אזרחים ותיקים או עולים חדשים רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או ביום (טרם) קבלת המוצר, לפי המאוחר מבניהם. העסק[hbm1]  יהיה רשאי לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר, תבוצע בדיקה מול הלקוח/ה, ובמידת הצורך הלקוח יזוכה. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין. אנא שמרו את האסמכתא בגין ביצוע העסקה.    

במקרה של ביטול העסקה עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, יוחזר אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח ויבוטל החיוב בשל העסקה, בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול. כל החזר כספי שיינתן על ידי העסק יועבר אך ורק לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום (בניכוי דמי ביטול( ככל שנגבה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

ביטול העסקה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מחיר הטובין או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, בהתאם להוראות החוק.

העסק רשאי לבטל עסקה במקרה של כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, טרור, סגר מדיני ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את ביצוע המכירה באופן תקין. יודגש כי ביטול כאמור יעמוד לעסק גם במקרה שבו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצע או בתיאור המוצר. כמו כן, העסק רשאי לבטל את העסקה במקרה והמוצר אזל מהמלאי לאחר ביצוע ההזמנה. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוחות בדוא"ל או בטלפון, כפי שצוין בדף ההזמנה.

יש למסור את הודעת הביטול עד  5 ימי עסקים לפני קבלת השירות. במידה ולקוחות יבקשו לבטל את השירות במועד מאוחר יותר, לא יהיה החזר כספי כלל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העסק ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן  השירות, באופן מלא או חלקי, במועדים שנקבעו, ו/או במקרה של תקלות מחשוב ו/או מערכות טלפוניה ו/או כל גורם תקשורת אחר ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שבינו בגדר כוח עליון, רשאי העסק להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או מקצתה, או על עיכוב באספקתה וללקוחות לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה עקב כך.

המוצר מכיל תכנים שונים המוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות העסק וחלקם בבעלות אחרים. יובהר כי לקוחות ו/או כל צד שלישי המבצעים פעילות בקשר עם המוצר, אינם רשאים לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר או להשתמש במוצר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את המוניטין של העסק ו/או את תוכנו של העסק, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר המוצר.

יודגש כי ההרצאה, מהווה חלק מרכזי ומהותי עבור רוני. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול בהרצאה, אלא באישור העסק מראש ובכתב.

דרכי ההתקשרות:

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ושאלות הפעילות בדרכים הבאות:

טלפון: 050-3114822

דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת: חולון

*מדיניות זו עודכנה בתאריך 17/06/2024